วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

Update โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 Version 7 พฤศจิกายน 2557

Update โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 Version 7 พฤศจิกายน 2557
    1.  สามารถกหนดรายวิชาเลือกเรียน  ได้ 1 วิชา / เทอม / ปี  (กำหนดรหัสวิชาเป็น "ล")
    2.  โอนข้อมูลโอเน็ตจากไฟล์ Excel  สทศ.
    3.  ปรับปรุงคำสั่งให้ทำงานเร็วขึ้น

จากคำถามหลาย ๆ คำถาม โปรแกรมสามารถทำได้นะครับ รายละเียดอยู่ในคู่มือ

  1. แบบปพ.1 ที่ใช้อยู่ ระดับประถมศึกษา คำนวณเกรดเฉลี่ยเฉพาะ(ป.4-6)เท่านั้น รายงานผลการเรียนชั้น(ป.1-3)ไม่คำนวณ
  2. ควรจะให้ผู้ใช้ปรับแก้ ร้อยละของโอเน็ตได้ค่ะ เพราะข้อมูลนี้ยังไม่นิ่งค่ะ ปีที่แล้ว ร้อยละ 20 แต่ปีนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 30
  3. ควรแก้ไปปีการศึกษาได้เนื่องจากมีนักเรียนเรียนซำ้ชั้น
  4. ดิฉันใช้โปรแกรมมีปัญหา ไม่สามารถเซฟไฟล์ที่แก้คำผิด เช่นชื่อนักเรียน ดำรงค์ เวลาพิมพ์ ค์ แล้วเครื่องไม่สามารถเซฟตัวอักษรนี้ได้ (เครื่องไม่ยอมให้เพิ่มเติม จะพิมพ์ได้แค่ " ดำรง") ทำให้ออกใบปพ.1ผิดค่ะ
Download ได้ที่
pp2551excel ระดับประถมศึกษา (update 7 พย 57) ฟรี  ถ้าโหลดไม่ได้ทดลอง คลิกขวา เลือก Save Link As หรือ ใช้ firefox
pp2551excel ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (update 7 พย 57)ฟรี ถ้าโหลดไม่ได้ทดลอง คลิกขวา เลือก Save Link As หรือ ใช้ firefox
ฟอนต์สำหรับใช้ในโปรแกรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
คู่มือโปรแกรม
 ประกาศการใช้แบบพิมพ์
คำอธิบายการกรอกปพ.1
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฯ 
แก้ Error 9 ของโปรแกรม
วิธีโอนข้อมูลโอเน็ตจาก สทศ. เข้าโปรแกรม
หากต้องการสนับสนุนการพัฒนา สามารถโอนเงินผ่านทาง atm ได้ที่ ธ.กรุงไทย 3240021501
แลกเปลี่ยนพูดคุย  http://www.facebook.com/pp2551excel

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบ ปพ.5 PP5Excel-Suriyan

สำหรับโรงเรียนที่สนใจแบบ ปพ.5 ด้วย excel  (PP5Excel-Suriyan) 
ค่าสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมละ 200 บาทครับ ใช้ได้ทั้งโรงเรียน
สนใจติดต่อได้ที่ suriyan.k@gmail.com

ความสามารถของโปรแกรม
·       คำนวณประมวลผลเวลาเรียน/ผลการเรียน อัตโนมัติ
·       จัดทำข้อมูลไม่เกินนักเรียน 45 คนต่อห้อง
·       กำหนดสถานะนักเรียนได้ (สถานะย้ายและออกจะไม่นำไปนับสรุปจำนวนนักเรียน)
·       ปรับเปลี่ยนช่วงคะแนนการประเมินได้
·       สรุปผลการประเมินแยกชาย/หญิง พร้อมแผนภูมิ
·       บันทึกคะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ได้ 20 ช่อง
ประเมินผลการเรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ