วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบ ปพ.5 PP5Excel-Suriyan

สำหรับโรงเรียนที่สนใจแบบ ปพ.5 ด้วย excel  (PP5Excel-Suriyan) 
ค่าสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมละ 200 บาทครับ ใช้ได้ทั้งโรงเรียน
สนใจติดต่อได้ที่ suriyan.k@gmail.com

ความสามารถของโปรแกรม
·       คำนวณประมวลผลเวลาเรียน/ผลการเรียน อัตโนมัติ
·       จัดทำข้อมูลไม่เกินนักเรียน 45 คนต่อห้อง
·       กำหนดสถานะนักเรียนได้ (สถานะย้ายและออกจะไม่นำไปนับสรุปจำนวนนักเรียน)
·       ปรับเปลี่ยนช่วงคะแนนการประเมินได้
·       สรุปผลการประเมินแยกชาย/หญิง พร้อมแผนภูมิ
·       บันทึกคะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ได้ 20 ช่อง
ประเมินผลการเรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ