วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โปรแกรม ปพ.1 ปพ.5 ปพ.6 หลักสูตร 2551 รุ่นปรับถ่วงโอเน็ต 5 กลุ่มสาระ

โปรแกรม ปพ.1 หลักสูตร 2551 รุ่นปรับถ่วงโอเน็ต 5 กลุ่มสาระ

 

เวอร์ชั่นแจกฟรี


 • ชุด ปพ.1 ระดับประถมศึกษา  (update 5 ก.พ. 59) ฟรี 
 • ชุด ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (update 5 ก.พ. 59) ฟรี 

  เวอร์ชั่นสนับสนุนการพัฒนา

  ชุด ปพ.1
 • ชุด ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท
 • ชุด ปพ.1 ระดับประถมศึกษา 21 วิชา นักเรียน 360 คน  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท
 • ชุด ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 21 วิชา นักเรียน 360 คน  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท
 • ชุด ปพ.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 วิชา นักเรียน 360 คน  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท

  ชุด ปพ.6
  ===============================================
 • ชุด ปพ.6 ระดับประถมศึกษา  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 500 บาท  ตัวอย่าง
 • ชุด ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 500 บาท  ตัวอย่าง
 • ชุด ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 500 บาท
  หมายเหตุ  ไฟล์ ปพ.6 ที่ให้โหลดเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งโปรแกรมจริงจะมีหน้าจอและรายงานตามตัวอย่างทั้งหมด


 • ===================================================================ชุด ปพ.5
  ===================================================================
 • ชุด ปพ.5 ระดับประถมศึกษา แบบแยกรายวิชาสนับสนุน 200 บาท  ตัวอย่าง
 • ชุด ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา แบบแยกรายวิชาสนับสนุน 200 บาท ตัวอย่าง     
  • ชุดแยกรายวิชา เหมาะสำหรับโรงเรียนที่จัดครูสอนแยกรายวิชา รายห้อง
   ความสามารถของโปรแกรม
   • คำนวณประมวลผลเวลาเรียน/ผลการเรียน อัตโนมัติ
   • จัดทำข้อมูลไม่เกินนักเรียน 45 คนต่อห้อง
   • กำหนดสถานะนักเรียนได้ (สถานะย้ายและออกจะไม่นำไปนับสรุปจำนวนนักเรียน)
   • ปรับเปลี่ยนช่วงคะแนนการประเมินได้
   • สรุปผลการประเมินแยกชาย/หญิง พร้อมแผนภูมิ
   • บันทึกคะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ได้ภาคเรียนละ 25 ช่อง รวมทั้งหมด 50 ช่อง
   • ประเมินผลการเรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 • ชุด ปพ.5 ระดับประถมศึกษา แบบรวมรายวิชาสนับสนุน 400 บาท  ตัวอย่าง
  • ชุดรวมรายวิชาเหมาะสำหรับระดับประถมศึกษาที่ครูสอนประจำชั้นทุกวิชา
   ความสามารถของโปรแกรม
   • เช็ควันมาเรียนรายวัน
   • บันทึกข้อมูลคะแนน ได้สูงสุด 18 วิชา สามารถแก้ไขรายละเอียดวิชาได้ ที่หน้าหลัก
   • บันทึกคะแนนตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ได้ภาคเรียนละ 25 ช่อง รวมทั้งหมด 50 ช่อง
   • สามารถกรอกคะแนนแบบทดสอบกลางและปรับสัดส่วนคะแนนได้
   • ประเมินผลการเรียน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
   • สรุปผลการเรียนทุกรายวิชา
========================================================================
ชุด ปพ.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม ถ่วงโอเน็ต และบีเน็ต
*****สำหรับชุด ปพ.1 โรงเรียนพระปริยัติํธรรม
ขอให้ตรวจสอบแบบฟอร์มก่อนนะครับ
ว่าใช้ได้ตามหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดหรือไม่
================================================

 • ชุด ปพ.1  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับมัธยมประถม  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท
 • ชุด ปพ.1  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท
 • ชุด ปพ.1  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (update 5 ก.พ. 59) สนับสนุน 300 บาท

Download โปรแกรม ปพ.1 สำหรับโรงเรียนพระปริยัตธรรม กลุ่ม 10 (ร้อยเอ็ด)ติดต่อ Facebook :  https://www.facebook.com/pp2551excel
         Facebook Group :                 https://www.facebook.com/groups/1533043730316552/
         Email : suriyan.k@gmail.com
         Line ID :  suriyan.kaew
เอกสารคู่มือต่าง ๆ
ฟอนต์สำหรับใช้ในโปรแกรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
คู่มือโปรแกรม
ประกาศการใช้แบบพิมพ์
คำอธิบายการกรอกปพ.1
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฯ  (ครูมือของครูทะเบียน)
แก้ Error 9 ของโปรแกรม
แก้ Error 13 ของโปรแกรม
แก้ Error 1004 ของโปรแกรม
 การยกเลิกการตรวจสอบคำอัตโนมัติ
วิธีโอนข้อมูลโอเน็ตจาก สทศ. เข้าโปรแกรม

ประกาศการใช้สัดส่วนโอเน็ต @29 มกราคม 2559
การปรับ ปพ.1 แสดงโอเน็ต 5 รายวิชา (สำหรับเวอร์ชันก่อนกุมภาพันธ์ 2559)
การปรับสัดส่วนโอเน็ต 70 : 30  Credit สพป.บร.3